• PERCEPTION แค่รู้ยังไม่พอ ต้องรู้สึกด้วย 🗝️

    ความทรงจำ.เมื่อคนเราโตขึ้น เรามักคิดว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านนั้นเราลืมไปหมดแล้วแต่พอเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างเช่น กลิ่นของสบู่ที่เคยใช้รสชาติของอาหารที่เคยกินหรือเสียงที่เคยได้ยินทำไมเราถึงคุ้นเคย และจำมันได้ทั้งๆที่มันผ่านไปนานแล้วนั่นเป็นเพราะ เรามีการจดจำเรื่องราวผ่าน Sense of human ทั้ง 5▪️การมองเห็น ( Eyes )▪️การได้กลิ่น ( Nose )▪️การได้ยิน ( Ears )▪️การลิ้มรสชาติ ( Mouth )▪️การสัมผัส ( Skin )ผ่านการรับรู้ของสมอง เรียกว่า ‘Perception’สำหรับในธุรกิจนั้น เราสามารถใช้ Perception ในการสร้าง Branding ของธุรกิจขึ้นมาได้ เคยสงสัยไหมว่า•เวลาเดินห้างสรรพสินค้า หรืออยู่ในลิฟต์เรามักได้ยินเสียงที่เปิดวนไปวนมา•กลิ่นของเนยหอมๆ ในร้านขนมอบ•ป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ผ่านตาเราทั้งหมดนั้น เป็นกระบวนการสร้าง Perception ผ่านการ ทำซ้ำหรือที่เรียกว่า ‘Repeated’ และเมื่อเราได้ยิน-ได้กลิ่น-มองเห็น-สัมผัส หรือลิ้มรสชาติ ซ้ำไปซ้ำมา เราจะเกิดกระบวนการบันทึกลงไปในความทรงจำเรียกว่า ‘Memorized Perception’ ซึ่งเมื่อ Memorized Perception ทำงานแล้วความทรงจำต่างๆเหล่านั้นจะพาเรากลับไปสู่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึง ฉะนั้นการสร้าง Perception ที่สร้างสรรค์จนนำไปสู่ Memorized…